Browsing Tag

دعوا در بین همسر ان

همسر خود را با این کلمات خشنود کنید

همسر خود را خوشنود کنید با گفتن کلمات صحیح و درست ، چه حرفهایی باعث بهتر شدن زندگی می شود و چه حرفایی باعث میشود یک زندگی از میپاشد این دو سوال بسیار مهم است چرا که زبان بد سر را می دهد بر باد و اگر ما مراقب حرفها و حرکات خود نباشیم امکان…