Browsing Tag

با کی ازدواج کنیم

ازدواج با همکار درست است یا نه

ازدواج با همکار در بعضی مواقع خوب و در بعضی مواقع اصلا خوب نیست باید خانواده او را بشناسید ببینید چگونه رفتار میکند یا اصلا او میتواند شما را خوشبخت کند . هیچکس رو از اول زندگی اش چیزی ندارد ولی احساس پاک همیشه با انسان است پس حواستان را…